• KOFFIE
 • INDUSTRIE
 • CONTACT
 • SERVICE
 • Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN AANNEMING

  Algemeen

  1.Aanbieding en overeenkomst.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Schuilenburg goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen uitgaande van Schuilenburg zijn steeds vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Schuilenburg uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  2.Prijs en betaling.
  Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van specifieke voorwaarden zal afnemer binnen de 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of al naargelang het geval niet contant betaalt, zal afnemer, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaand bedrag een rente van 0,75% per begonnen maand verschuldigd zijn. Tevens is ingevolge de wanbetaling een schadevergoeding verschuldigd die contractueel bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 500.
  Indien de kredietwaardigheid van afnemer daartoe aanleiding geeft, kan Schuilenburg nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Schuilenburg de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

  3.Vertrouwelijke informatie.
  Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

  4.Eigendomsvoorbehoud.
  Aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Schuilenburg totdat alle door afnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de afnemer.

  5.Medewerking door afnemer.
  Vanwege de noodzaak dat afnemer zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal afnemer Schuilenburg steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen.
  Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de machines en van de door Schuilenburg te verlenen diensten.
  Indien is overeengekomen dat afnemer machines en/of materialen ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Schuilenburg staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Schuilenburg in rekening worden gebracht.

  6.Leveringstermijnen.
  Alle door Schuilenburg genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar best weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Schuilenburg afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geen geval kan de overschrijding van de indicatieve (leverings)termijn aanleiding geven tot enige schadevergoeding vanwege Schuilenburg.

  7.Aansprakelijkheid van Schuilenburg
  Terzake van wanprestaties is Schuilenburg slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling afnemer de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van afnemer vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is.
  Betalingsverplichtingen welke ontstonden voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Schuilenburg beperkt tot de extra kosten van afnemer welke het direct gevolg zijn van het afmaken van de onvoltooide opdracht door een derde of het door een derde leveren van vervangende goederen en diensten, doch maximaal ten belope van EUR 3.000.
  Met uitzondering van bovenvermelde is de aansprakelijkheid van Schuilenburg voor door afnemer geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Schuilenburg is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. Schuilenburg is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Schuilenburg is evenmin aansprakelijk voor schade indien afnemer in zijn verantwoordelijkheid tekort schiet of indien afnemer onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
  Afnemer zal Schuilenburg vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden van Schuilenburg of door Schuilenburg ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
  Elke aansprakelijkheid van Schuilenburg voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.
  De totale aansprakelijkheid van Schuilenburg is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: EUR 3.000 of het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs(exclusief BTW)van de aan Schuilenburg opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij voortdurende overeenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Schuilenburg gecrediteerde bedragen.

  8.Overmacht en imprevisie.
  Schuilenburg is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Schuilenburg redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Schuilenburg ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden of ingeval van overmacht.

  9.Toepasselijk recht.
  Het Belgisch recht is toepasselijk op de overeenkomsten tussen Schuilenburg en afnemer.

  Bevoegdheidsbeding.

  10.Geschillen.
  Alle betwistingen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Schuilenburg is gevestigd.

  Dienstverlening
  De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing indien Schuilenburg diensten verleent, zoals revisie, machineselectie, onderhoud, reparatie, afstellen en installatie van machines.
  11.Uitvoering
  Schuilenburg zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Schuilenburg de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  12.Schuilenburg-technici.
  Indien Schuilenburg technici inzet om de dienstverlening uit te voeren zal afnemer elke dag de montagebrief ondertekenen.
  Afnemer erkent de ‘algemene voorwaarden bij de inzet van Schuilenburg-technici’ te hebben ontvangen en goedgekeurd.

  13.Wijzigingen en meerwerk.
  Schuilenburg zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.
  Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Schuilenburg afnemer inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De dienstverlening zal door Schuilenburg pas worden verdergezet na schriftelijke aanvaarding van de gebeurlijke termijnverlenging en de meerprijs door de afnemer.

  Verkoop van machines.
  14.Levering en risico.
  Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Schuilenburg verkochte machines afleveren op een door afnemer aan te wijzen plaats in België. Na levering bij de ingang van het adres van installatie door of namens Schuilenburg draagt afnemer alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
  Voor leveringen buiten België wordt steeds ‘ex works’ geleverd.

  15.Installatie en aanvaarding.
  Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Schuilenburg de machines bedrijfsklaar installeren of laten installeren. In andere gevallen zal afnemer de machines zelf uitpakken en opstellen.
  Voor installatie van de machines zal afnemer een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.
  De machine wordt geacht door afnemer te zijn aanvaard op de datum van bedrijfsklare installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien afnemer de machines zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

  16.Garantie.
  Tenzij anders vermeld, wordt de machine gedurende een periode van 6 maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Schuilenburg voor haar rekening de voormelde fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Schuilenburg. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig en ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand of waterschade of indien de apparatuur door anderen dan Schuilenburg is gewijzigd of wordt onderhouden.
  Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Schuilenburg in rekening worden gebracht.
  Indien de machine van een toeleverancier wordt betrokken zijn de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Schuilenburg zal afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.